Specifikacija narudžbine i saglasnost sa uslovima kupovine

2.5 Specifikacija narudžbine i saglasnost sa uslovima kupovine Nakon završenog procesa naručivanja, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Trgovac je u obavezi:

• da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će biti naknadno dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to:

-TRANSACTION_ID
-AUTH_CODE

• da Korisniku jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, odnosno spisak naručene robe/usluga, naručene količine pojedinačnih roba/usluga sa pojedinačnom cenom i ukupnu cenu naručene robe/usluga, i

• da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost kupca da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu.

Ukoliko se prodaja odvija putem interneta preporuka je da saglasnost bude realizovana u formi check box-a, a ukoliko se odvija putem kontakt centra preporuka je da saglasnost bude realizovana kroz pitanje i potvrdan odgovor kupca u formi audio zapisa. Trgovac je u obavezi da kupcu onemogući plaćanje ukoliko kupac nije dao saglasnost.